РУСКО-ЕВРОПЕЙСКА ЛАЙКА

Произход
Русия
Синоними
русско-европейская лайка, Russian-European Laika, Russisch-еuropaischer Laika,Laika russo-europeen
Размери и тегло
FCI АКС КС
ръст 52–58 см
50–56 см
История
При формирането на руско-европейската лайка голяма роля са изиграли различните, близки по тип отродия лайки – архангелска, коми, карелска, вотяцка и др. Съвременния си вид обаче това куче дължи на работата на специалисти и любители на породата от Санкт Петербург и Москва. Първият стандарт е създаден по описанието на шампиона Путик, роден през 1946 г. Той бил получен от кръстосването на западносибирската лайка (хантейски тип) Питюх-II, която не се отличавала с високи работни и екстериорни качества, и чернопетнистия мъжкар Музгар, който пък бил с превъзходни работни и екстериорни характеристики. От тази връзка била получена и Помка – пълна сестра на Путик. Прилагайки възможно най-тесен инбридинг, руските специалисти кръстосали Путик със сестра му Помка и получили редица потомци, част от които изиграли основна роля при утвърждаването на новата порода. Интересен факт е, че в никаква друга комбинация Путик не дал достатъчно качествено потомство.
Общ вид
Куче със среден ръст и здрав, сух тип конституция.