ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

Достъпвайки и използвайки този сайт, вие безусловно се съгласявате със следните условия на ползване („Общи условия“):

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между „ВЕНДИ“ ООД, ЕИК 115082214, със седалище и адрес на управление в град Пловдив („Дружеството“), от една страна, и, от друга страна, потребителите и посетителите на уеб сайта: www.optimuspet.com, собственост на Дружеството.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на тези Общи условия:

„Уеб сайт“ означава интернет страницата www.optimuspet.com и нейните под-домейни;

„Посетител“ означава физическо лице, което посещава/ползва Уеб сайта, без да се е регистрирало и създало профил в него;

„Потребител“ означава физическо лице, което е ползвател на Уеб сайта, извършило е съответната регистрация и е създало Потребителски профил в него;

„Услуга“ на Уеб сайта означава:

  • Достъп до предоставените в Уеб сайта информационни ресурси и данни, рекламно-информационни съобщения и бюлетини;
  • Достъп до регистрация и създаване на потребителски профил в Уеб сайта;
  • Достъп до дискусионни публикации чрез коментари и докладване на администратор на Уеб сайта.

„Потребителски профил“ означава обособена част Уеб сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана на сървър на Дружеството, като достъпът до Потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на Потребителя да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги на Уеб сайта, да управлява потребителско съдържание, разположено от него на сървър на Дружеството, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си достъп, да се абонира или да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин, да прекрати регистрацията си в Уеб сайта и др.;

„Потребителско име” е избран от Потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира при ползването на Услугите;

„Парола” е избран от Потребителя код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до Потребителския профил;

„Потребителско съдържание” означава всякакви данни, информация, текст, мнения и коментари, които Потребителят разполага на Уеб сайта с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта за всички останали Потребители.

III. ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Физическо лице може да извърши свободно регистрация и да създаде свой Потребителски профил в Уеб сайта. При регистрацията си Потребителят посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, Потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях Потребителят получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва допълнителни Услуги в Уеб сайта.

Дружеството не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на Потребителя, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

Всеки Потребител е длъжен да съхранява потребителското си име и паролата конфиденциални и да не ги предоставя на трето неоторизирано лице. Потребителят носи лична отговорност за всички дейности, които възникват във връзка с неговия Потребителски профил, и се задължава да не причинява вреди на друг Потребител, трети страни или на Дружеството. Потребителят се задължава да информира незабавно Дружеството за всеки неоторизиран достъп или използване на Потребителския му профил.

С извършване на регистрацията Потребителят дава своето съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията, да бъдат използвани и съхранявани от Дружеството за целите на настоящите Общи условия.

IV. ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

Уеб сайтът може да бъде посещаван и разглеждан свободно без регистрация.

Потребителите и Посетителите разполагат с възможност да правят коментари, след одобрение от администратор на Дружеството, да изпращат предложения и идеи по отношение на съдържанието, функционалностите и модулите на Уеб сайта или неговата форма.

Потребителите и Посетителите са длъжни да предоставят, публикуват и съобщават точна, актуална и валидна информация на Уеб сайта.

Потребителите и Посетителите нямат право да използват Уеб сайта за незаконни и/или за забранени от настоящите Общи условия цели. Незаконни и/или забранени цели са, неизчерпателно: използване на клеветнически, злоупотребяващи, заплашителни, вулгарни, нецензурни или други нежелани материали, съобщения или публикации; изпращане или публикуване на Уеб сайта на материал, който съдържа вируси или други блокиращи устройства, които пречат или могат да попречат на работата на Уеб сайта; извършване на действия за получаване на незаконен и/или неоторизиран достъп до базата данни, компютърните системи или мрежи на Уеб сайта. В тези случаи Дружеството може да спре достъпа до Уеб сайта на съответния Потребител или Посетител, за когото е установено, че извършва действия, противоречащи на закона и/или на настоящите Общи условия, включително да изтрие и/или заличи публикация, материал или съобщение.

Дружеството си запазва правото, без предварително уведомление до Потребителите или Посетителите, да променя модулите, функциите и услугите на Уеб сайта и настоящите Общи условия, когато това не е в противоречие с действащото законодателство. Общите условия са достъпни на интернет страницата: www.optimuspet.com и Клиентът се задължава периодично самостоятелно да се информира за промените в тях. При промени в Общите условия Дружеството уведомява Потребителите и Посетителите по подходящ начин чрез съобщение на Уеб сайта.

Дружеството не носи отговорност при невъзможност за изпълнение на задълженията си по Общите условия в случаите на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и други извън контрола на Дружеството, включително когато Потребителят или Посетителят не може да осъществи достъп до Уеб сайта поради хардуерен проблем при него, проблем с интернет свързаност и други.

V. ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на Уеб сайта – текстове, изображения, видео и аудио, бази данни, софтуер и други ресурси („Съдържанието“), извън Потребителското съдържание, принадлежи на Дружеството или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Дружеството, и е обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения.

Потребителят или Посетителят има достъп до Съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от Потребителя или е получил изричното съгласие на съответните правоносители.

Всички търговски марки, които се реферират в Уеб сайта, са собственост на съответния техен притежател. Нищо, което се съдържа в Уеб сайта, не трябва да се възприема или тълкува като лицензиране или предоставяне на право за ползване на авторско право, патент или търговска марка, притежавана от Дружеството или трета страна.

Уеб сайтът може да включва съдържание, предоставено от трети страни, включително материали, публикувани от други Потребители. Всички изявления и/или мнения, изразени в тези материали, както и всички статии и отговори на въпроси и друго Потребителско съдържание, различно от съдържанието, предоставено от Дружеството, са отговорност на лицето, публикувало тези материали, статии, отговори на въпроси и други. Дружеството не носи отговорност за публикувани материали и за тяхното съдържание.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Без да се засяга каквото и да е средство за правна защита, което Дружеството може да има срещу Потребител или Посетител, то може да прекрати или преустанови незабавно и без предизвестие достъпа до и използването на Уеб сайта или Потребителския профил, ако:

  • Дружеството установи, че Потребител или Посетител е нарушил някое условие от настоящите Общи условия;
  • Дружеството не е в състояние да провери точността или валидността на предоставената от Потребител или Посетител информация;
  • Дружеството установи измамни, злоупотребяващи или незаконни действия от Потребител или Посетител.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Дружеството си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време. Промяната на Общите условия се публикува на Уеб сайта чрез съобщение на страницата. Най- новата версия винаги е достъпна на нашия уеб сайт www.optimuspet.com.

VIII. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ. ОТГОВОРНОСТ

Възможно е препратки от Уеб сайта, поставени като връзка чрез кликване, да сочат към сайтове и услуги на трети страни. Тези връзки се предоставят единствено за удобство и информация на Потребителите и Посетителите и не трябва да се тълкуват като препоръка. Дружеството не поема никаква отговорност за съдържанието на тези сайтове.

Съдържанието се предоставя безплатно и трябва да се ползва само с информативна цел. Използването на информация от Уеб сайта или от сайт, към който този препраща, става изцяло на ваша отговорност и ваш риск. Дружеството по никакъв начин не гарантира за съдържанието на Уеб сайта и не носи никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация, от прекъсване на бизнес или други щети, произтекли от употребата или невъзможността за употреба на Уеб сайта.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Дружеството обработва личните данни на Потребители и Посетители съгласно своята Политика за поверителност, достъпна на интернет страницата: www.optimuspet.com

Изображенията в сайта са илюстративни.

Дата на публикуване: 21.09.2022