ЕТИОПСКИ ЧАКАЛ

синоними: Canis simensis, Simian jackal, Simian (Simien) fox, Abyssinian wolf, Abessinienfuchs,
abessinischer Fuchs, Kaberu, Kontsal, Walke, loup d’Abyssinie

Ареалът е ограничен само в Етиопия. Диплоиден набор хромозоми 2N = 78. Според някои автори – възможен предшественик на домашното куче или участвал в по-късните етапи на породообразуването, кръстосвайки се с примитивните кучета.